Home » Patron szkoły

Patron szkoły

jagielloW dniu 29 kwietnia 2002 roku odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Króla Władysława Jagiełły. Książe litewski Jagiełło, który na chcie przyjął imię Władysław, był synem księcia Olgierda i Julianny – księżniczki twerskiej. Urodził się ok. 1351 roku. Pochodził z rodu Giedyminowiczów, z którego wywodzi się dynastia Jagiellonów. Jagiełło był wybitnym mężem stanu. Uchodził za człowieka upartego, ale umiał być elastyczny i skłonny do kompromisu. Gorliwy katolik, był jednak tolerancyjny dla prawosławia. Wzrostu był mizernego, twarzy ciągłej, chudej, u brody nieco zwężonej. Głowę miał małą, prawie całkiem łysą, oczy czarne i małe, niestatycznego wejrzenia i ciągle biegające. Uszy duże, głos gruby, mowę prędką, kibić kształtną, lecz szczupłą, szyję długą – tak opisał wygląd zewnętrzny Jan Długosz.
Władysław Jagiełło, zanim został królem Polski panował na Litwie jako wielki książe litewski. Ponieważ był ostatnim pogańskim władcą, musiał przyjąć chrzest, miał do wyboru obrządek prawosławny lub łaciński. Pierwszy był związany z planami matrymonialnymi Jagiełły. Chciał poślubić córkę Dymitra Dońskiego, wielkiego księcia moskiewskiego, co doprowadziłoby do sojuszu z Moskwą. Niestety zagroziłoby to litewskiej elicie władzy. Natomiast chrzest w obrzĄdku katolickim wiązał się z pośliubieniem Jadwigi, co otwierało Jagielle drogę do polskiej korony. O bliższy związek pomiędzy państwami zabiegała również strona polska. Jagiełło ożenił się z Jadwigą w 1386 roku. 4 marca tego roku odbyła się jego uroczysta koronacja. W Krakowie Jagiełło przyjął chrzest razem ze swoimi braćmi. Doprowdziło to do powstania unii polsko – litewskiej. Państwu polskiemu bardzo zależało na odzyskaniu Rusi Podolskiej. Istniała szansa dokonania tego wspólnymi siłami. Unia wzmacniała „front” antykrzyżacki. Zakonowi zależało na tym, by zerwać tę unię i stworzyć pozory, że Litwa jest nadal państwem pogańskim i pod pretekstem chrystianizacji napadać na to państwo. 15 lipca 1410 roku pod Grunwaldem Jagiełło zadał straszliwą klęskę Krzyżakom. Od tej pory przestali zagrażać Polsce i Litwie.

   Władysław doceniał rolę nauki i oświaty. Świadczył o tym fakt odnowienia w 1400 roku Akademii w Krakowie. Realizując testament Jadwigi, na wieki upamiętnił swe imię w nazwie uczelni. Pod koniec swego panowania nadał przywileje szlacheckie w celu uzyskania praw do tronu swoich dwóch synów: Władysława i Kazimierza. Panowie polscy w zamian za zgodę zarządali wcielenia Litwy do Polski. Jagiełło zwrócił się po pomoc do szlachty, która w zamian za przywileje zaprzysięgła dochowanie wierności małemu Władysławowi. Zmarł 1 czerwca 1434 roku w Gródku na Rusi (zwanym odtąd Jagiellońskim). Przyczyną jego śmierci było zapalenie płuc.