Home » plan pracy rady pedagogicznej

plan pracy rady pedagogicznej

PLAN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Lp.

Termin

Zadania do realizacji

Uwagi

1.

30 sierpnia 2022 r.

  1. Zatwierdzenie dokumentów dotyczących organizacji roku szkolnego 2022/2023.
  2. Przydział nauczycielom przedmiotów nauczania, zajęć wychowawczych, opiekuńczych, dodatkowych czynności  w roku szkolnym 2022/2023.
  3. Zatwierdzenie Statutu Szkoły Podstawowej

 

2.

12 września 2022 r.

  1. Zaopiniowanie aneksu nr 2 organizacyjnego pracy szkoły.

 

3.

15 wrzesień 2022 r.

 

 

  1. Zaopiniowanie programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2022/2023 r.
  2. Zatwierdzenie kalendarza imprez             i uroczystości szkolnych na rok szkolny 2022/2023, harmonogramu spotkań z rodzicami i posiedzeń rady pedagogicznej.
  3. Zaopiniowanie Planu Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2022/2023

 

4.

10 październik 2022 r.

  1. Zaopiniowanie nagród dyrektora szkoły

 

5.

9 stycznia 2023 r.

 1. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji za I półrocze.

 

6.

 9 lutego 2023 r.

1. Przedstawienie wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji   o działalności szkoły w I półroczu.

2. Szkolenie Rady Pedagogicznej w sprawie organizacji egzaminu w klasie VIII i egzaminu gimnazjalnego.

 

7.

 19 czerwca 2023 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szkolnego zestawu programów i podręczników na rok szkolny 2022/2023.

2. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji  i promocji za rok szkolny 2022/2023.

 

9.

czerwiec 2023  r.

1. Przedstawienie wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły w roku szkolnym.