Home » Kalendarz roku szk.

Kalendarz roku szk.

I .ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Lp.

Zadania-czynności

Terminy

Osoby odpowiedzialne              i współpracujące

Forma realizacji

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego.

1 września 2020 r.

dyrekcja szkoły

Msza św. Spotkanie uczniów, nauczycieli i rodziców

2.

Zimowa przerwa świąteczna.

23 – 31 grudnia 2020r.

dyrekcja szkoły

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

3.

Zakończenie I półrocza roku szkolnego 2020/2021

29 stycznia 2021 r.

dyrekcja szkoły

 

4.

Ferie zimowe

4 – 17 stycznia 2021 r.

dyrekcja szkoły

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

dyrekcja szkoły

 

6.

Egzamin        klas VIII

25 maja -j. polski

26 maja – matematyka

27 maja-j. angielski 2021 r.

dyrekcja szkoły, nauczyciele przedmiotów

Testy

7.

Termin dodatkowy egzaminu ośmioklasisty i gimnazjalnego

16-18  czerwca 2021 r.

 

dyrekcja szkoły, nauczyciele przedmiotów

Testy

8.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dyd.-wych.

2 listopada 2020 r

Dni egzaminów w SP

Dzień patrona – maj

4 czerwca 2021 r.

dyrekcja szkoły

 

9.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

25 czerwca 2021 r.

dyrekcja szkoły, wychowawcy  klas VII, VIII

Spotkanie z uczniami.

Rozdanie nagród i świadectw.

10.

Ferie letnie

26 czerwca- 31 sierpnia 2021 r.

dyrekcja szkoły

 

 

 

 

II.  SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

1.

Spotkanie ogólne

 wrzesień 2020r.

dyrekcja szkoły, wychowawcy

Spotkanie rodziców z dyrekcją, wychowawcami. Informacja o wymaganiach edukacyjnych  i sprawach dotyczących sprawdzianu 2021 oraz o WSO  i PSO, zaopiniowanie planów wychowawczych. Wybory rodziców do Rady Rodziców.

2.

Spotkania z rodzicami

    maj

wychowawcy klas,

dyrekcja szkoły

– bieżące problemy dydaktyczne i wychowawcze,

– organizacja imprez klasowych,

– współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

3.

Spotkanie międzysemestralne

 grudzień 2020 r.

dyrekcja szkoły, wychowawcy

Prelekcja, spotkanie z dyrekcją i nauczycielami.

Informacja o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów.

4.

Spotkanie na koniec I półrocza

 luty 2021 r.

dyrekcja szkoły, wychowawcy

Podsumowanie wyników nauczania  i informacja o pracy szkoły.

5.

Spotkanie międzysemestralne

   kwiecień  2021 r.

dyrekcja szkoły, wychowawcy

Prelekcja, spotkanie z dyrekcją i wychowawcami

– informacje dotyczące sprawdzianu uczniów klas VIII.