Home » Pierwsze doświadczenia

Pierwsze doświadczenia

Głównym celem projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną odbywać się będzie poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Projekt oparty jest o zasadę trójpodmiotowości. Rodzice są traktowani jak partnerzy i mają prawo do posiadania i wyrażania własnych poglądów, wartości, preferowania określonego stylu wychowawczego. Nauczyciel, szanując prawo rodziców do decydowaniu o wychowaniu dziecka, powinien podjąć dialog oparty o myśl przewodnią Projektu, że każde dziecko jest zdolne. Rolą rodziców i nauczycieli jest te zdolności odkryć, wspierać, rozwijać Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europej­ską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa. Beneficjentem Projektu jest Grupa Edukacyjna S. A., a Instytucją Pośredniczącą – Ministerstwo Edukacji Narodowej. Udział w Projekcie daje dzieciom szansę na rozwój zdolności i zainteresowań. Działania nauczyciela  wspierają każdego ucznia. Nie jest to jednak możliwe bez udziału naj­ważniejszych dla dziecka osób, czyli rodziców. Państwa współpraca z wychowawcą w znacznym stopniu przyczyni się do odnoszenia przez dziecko sukcesów szkolnych i ży­ciowych. Projekt obejmie 2.700 szkół podstawowych z terenu sześciu województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego.

W dniach 19-26 stycznia 2009r. odbyły się losowania szkół do udziału w Projekcie "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy". Z naszej gminy w projekcie bierze udział 3 szkoły. Współczesna szkoła urzeczywistniając nowoczesne koncepcje wychowania musi uwzględniać zmieniające się potrzeby i możliwości wychowanków, sprzyjać procesom optymalizacji osiągnięć szkolnych i przygotować do życia w zmieniającej się rzeczywistości. Proces kształcenia oparty na aktywności i samodzielności, wiązaniu poznania z działaniem i respektowaniu indywidualnego profilu inteligencji, to istota nowoczesnej szkoły. Warunkiem zdobywania doświadczeń i przekształcania ich w kompetencje jest aktywność własna ucznia. Na etapie nauczania początkowego każdy uczeń potrzebuje wsparcia dla efektywnej realizacji własnego potencjału.
 Istotą projektu jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów nakierowane na rozwój kompetencji kluczowych, poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela. Wykorzystanie w praktyce teorii H. Gardnera zapewnieni uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwi działania we wszystkich dziedzinach aktywności, a szczególnie:

  1. językowej (język ojczysty i obcy),
  2. matematyczno – przyrodniczej,
  3. artystycznej i ruchowej,
  4. komunikacyjno – informacyjnej,
  5. społecznej (intra i interpersonalnej).

Wprowadzenie nowych treści i metod odbywa się  na bazie opracowanych na potrzeby projektu materiałów metodycznych. Praca z dziećmi jest prowadzona podczas zajęć obowiązkowych oraz na zajęciach dodatkowych. Twórczy nauczyciel, uczestnicząc w projekcie, ma szansę na realizację autorskiego pomysłu, nie ograniczonego sztywnymi ramami realizowanego programu nauczania. Dobór najwłaściwszych sposobów oddziaływania na dziecko będzie wynikał ze znajomości profilu inteligencji każdego ucznia, jego zainteresowań i potrzeb. Integralną częścią działań nauczyciela jest nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami wychowanków. Uświadomienie rodzicom doniosłości podjętych działań zwiększających sukces edukacyjny i życiowy dziecka pozwala na kompleksową współpracę w obrębie trójpodmiotowości: uczeń, nauczyciel, dom rodzinny, a tym samym zapewni skuteczną realizację działań i osiągnięcie celów.
Okres pierwszego etapu kształcenia jest okresem szczególnym, gdyż pierwsze lata doświadczeń szkolnych decydują o przyszłych losach dziecka, wyznaczają jego stosunek do nauki, dostarczają elementarnej wiedzy o świecie, kształtują poglądy, rozwijają zainteresowania. Adresatami podjętych działań są uczniowie klas pierwszych (ok. 150.000 dzieci) szkół podstawowych oraz ich nauczyciele, którzy wykazują się aktywnością twórczą. Gwarancją powodzenia jest przeszkolenie wszystkich osób realizujących projekt. Do projektu celowo dobrane zostały takie środki, które stymulują rozwój wieloaspektowo i wielowymiarowo. Uwrażliwiają na odbiór sensoryczny, zaspokajają potrzebę samodzielnego odkrywania świata, kształtują umiejętność uczenia się i samokontroli oraz motywują do samodzielnych działań, dając możliwość odczucia sukcesu. Środki dydaktycznewykorzystywane w Ośrodkach Zainteresowań sprzyjają humanizacji procesu kształcenia i odczuwaniu radości ze zdobywania wiedzy, wyzwalają zainteresowania, rozwijają zdolności i umiejętności uczenia się zgodnie z indywidualnym rytmem rozwoju oraz indywidualnym profilem inteligencji dziecka.      Proponuje on inne, nietradycyjne spojrzenie na możliwości rozwojowe człowieka, jego szanse edukacyjne oraz inną niż tradycyjna wizję szkoły. H. Gardner podważa tezę o istnieniu tylko jednej inteligencji, mierzonej przy użyciu technik psychometrycznych. Uważa on, że istnieje wiele inteligencji, nie wszystkie są zbadane i nazwane. W odniesieniu do dzieci wyróżnia i opisuje 8 inteligencji: językową, matematyczno – logiczną, wizualno – przestrzenną, muzyczną, przyrodniczą, ruchową, interpersonalną, intrapersonalną.      

         Projekt stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dziecka, kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę. Wpływa na poprawę jakości edukacji poprzez moder­nizację treści i metod kształcenia. Rozwija umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych. Podnoszenie kompetencji i wiedzy uczniów w zakresie nauk o znaczeniu klu­czowym dla gospodarki i edukacji zadecyduje o przyszłych losach ucznia, wyznaczy jego stosunek do nauki, dostarczy elementarnej wiedzy o sobie i świecie.

        W naszej szkole projekt realizowała p. Grażyna Kalita z klasą II b. Program opracowany przez nią dotyczył środowiska społeczno- przyrodniczego. Zajęcia odbywały się we wtorki i  soboty w formie wyjść, wycieczek, zajęć grupowych według zainteresowań dzieci. Łącznie 50 godzin zajęć pod hasłem „Żyjemy z przyrodą w zgodzie”. Odbyło się podsumowanie I etapu projektu i pokaz nabytych umiejętności przez uczniów. W sali lekcyjnej można było oglądać prace uczniów wykonane na zajęciach, zdjęcia z wyjść i oglądnąć pomoce dydaktyczne o wartości ok. 8 tys. zł, które otrzymała szkoła .Od grudnia projekt realizowała p. Marta Pięta z klasą Ia, która w zastępstwie za p. Grażynę przeprowadziła pokaz uczniów klasy II b. Wszystkie pomoce dydaktyczne zostały przekazane do sali nr 14, gdzie będą stworzone ośrodki zainteresowań potrzebne do realizacji zajęć. Ostatni III etap projektu będzie prowadziła p. M. Sieńko.

Danuta Bator