Home » Przez aktywność do sukcesu

Przez aktywność do sukcesu

baner_unijny
Od października 2008 do lipca 2009 szkoły podstawowe z terenu gminy Błażowa realizowały projekt „Przez aktywność do sukcesu”. W zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło łączenie 110 uczniów w wieku od 9-12 lat. Cele projektu, tj. rozwijanie kluczowych kompetencji społecznych, przedsiębiorczości i inicjatywy, poszerzanie wiedzy przyrodniczej, rozwój umiejętności społecznych oraz informatycznych realizowane były poprzez cztery główne rodzaje warsztatów: 

– przyrodnicze (październik – lipiec), 
– przedsiębiorczość (listopad – luty), 
– edukację interpersonalną (grudzień – marzec) 
– edukację medialną (styczeń – kwiecień).

Warsztaty przyrodnicze „Akademia małych odkrywców” miały charakter ćwiczeń laboratoryjnych i zajęć terenowych, podczas których zrealizowano wybrane elementy programu edukacyjnego „Bocian”, opracowanego przez PTPP „Pro Natura”. Uczniowie zebrali informacje o stanie bociana białego na terenie gminy Błażowa. Realizowali również opracowany przez nauczycieli program „Od zioła do apteki natury”, którego celem było rozpoznawanie roślin leczniczych z terenów czystych ekologicznie i stworzenie zielników oraz „apteczki natury”. Ponadto prowadzone były badania związane z określeniem czystości otaczającego środowiska. Uczniowie określali także naturalne zasoby gminy Błażowa. Przy pomocy zakupionych aparatów fotograficznych i kamer dokumentowano ciekawe obiekty przyrodnicze i turystyczne.

Kolejne warsztaty pod nazwą „Akademia młodych liderów” dotyczyły przedsiębiorczości. Podczas zajęć zrealizowano zagadnienia zaczerpnięte z programów edukacyjnych „Od grosika do złotówki” i „Ekonomia na co dzień, czyli decyduj o sobie”. Uczniowie nabywali między innymi umiejętności planowania zadań, podejmowania decyzji, gospodarowania czasem i pieniędzmi, wykorzystania Internetu jako narzędzia do pozyskiwania informacji na temat przedsiębiorczości. Poznali zasady promocji produktów regionalnych, prowadzenia własnych przedsiębiorstw na bazie gospodarstw agroturystycznych.

W ramach warsztatów „Szkolna akademia promocji część 1” uczniowie podnosili swoje umiejętności dotyczące komunikacji interpersonalnej (werbalnej i niewerbalnej). Odkrywali i prezentowali własne predyspozycje, mocne i słabe strony. Poznawali także zagadnienia z zakresu języka reklamy, sztuki dyskusji i negocjacji, autoprezentacji i wywiadu.

Na zajęciach warsztatowych dotyczących edukacji medialnej „Szkolna akademia promocji część 2” uczniowie zdobyli dodatkowe wiadomości dotyczące mediów, ich roli w pozyskiwaniu aktualnych informacji o otaczającym świecie, wpływu na rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny regionu. Podczas spotkania z dziennikarzami gazety „Nowiny” dowiedzieli się czym jest „Regiopedia” i w jaki sposób można umieścić w niej materiały informacyjne i promocyjne dotyczące naszego regionu. Ponadto nabywali umiejętności wykorzystywania środków audiowizualnych do dokumentowania przeprowadzanych podczas zajęć wywiadów, autoprezentacji, nagrywania krótkich filmów promocyjnych i reklam. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się m.in. zajęcia poświęcone tajemnicom szklanego ekranu. Prowadziła je w większości szkół znana dziennikarka TV Rzeszów pani Barbara Pawlak. Dopełnieniem programu poszczególnych warsztatów były wyjazdy edukacyjne.

Zgromadzone materiały i umiejętności zdobyte podczas realizacji projektu posłużyły do opracowania szkolnego przewodnika przyrodniczo-turystycznego „Błażowa i okolice”,  wydanego zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Zakupione do realizacji projektu pomoce: mikroskopy, kamery, aparaty fotograficzne i dyktafony przekazane zostaną szkołom uczestniczącym w projekcie. Uczniowie otrzymali natomiast zestaw książek i materiałów pomocniczych wykorzystywanych podczas zajęć.

Koordynator projektu 
Beata Więcławska-Pękala

Materiały dydaktyczne opracowane w ramach projektu:

Akademia Młodych Liderów – program edukacyjny z zakresu przedsiębiorczości
Od zioła do apteki natury –  program edukacyjny z zakresu przyrody w ramach "Akademii Małych Odkrywców"
Szkolna Akademia Promocji – program warsztatów w zakresie edukacji medialnej
Internet jako źródło informacji i narzędzie promocji. Reklama mojej szkoły (miejscowości) w Internecie –  konspekt zajęć z zakresu edukacji medialnej
Prasa źródłem wiedzy– scenariusz zajęć z zakresu edukacji medialnej
O sztuce tworzenia wywiadu – scenariusz zajęć z zakresu edukacji medialnej
Reklama telewizyjna– konspekt zajęć z zakresu edukacji interpersonalnej
Autoprezentacja – scenariusz do zajęć z edukacji interpersonalnej
Autoprezentacja – prezentacja do zajęć z edukacji interpersonalnej (ppt)

Szkolny przewodnik przyrodniczo-turystyczny "Błażowa i okolice" (ppt)