Home » POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W GMINIE BŁAŻOWA

POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W GMINIE BŁAŻOWA

"Poprawa jakości kształcenia w Gminie Błażowa"
nr RPPK.09.02.00-18-0087/17

Gmina Błażowa realizuje projekt na terenie województwa podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. – 30.06.2020 r.

Celem głównym projektu jest nabycie kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych oraz TIK u 805 uczniów (372 kobiet, 433 mężczyzn), nabycie kompetencji w zakresie wykorzystania nauk przyrodniczych oraz TIK w nauczaniu przez 112 nauczycieli (89 kobiet, 23 mężczyzn) oraz umożliwienie realizacji zajęć edukacyjnych poprzez wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania w ww. obszarach w 8 szkołach z terenu Gminy Błażowa do 30.06.2020 r.:

 • SP w Błażowej
 • SP w Błażowej Dolnej
 • SP w Białce
 • SP w Kąkolówce
 • SP w Nowym Borku
 • SP w Futomie
 • SP w Lecce
 • SP w Piątkowej

Rezultatem projektu będzie nabycie nowych kwalifikacji przez nauczycieli oraz uczniów objętych wsparciem, co znacząco wpłynie na poprawę jakości i efektów nauczania w szkołach. Zakupione wyposażenie w ramach projektu wzbogaci ofertę edukacyjną, kształtując kompetencje kluczowe uczniów.

Zadania realizowane w projekcie:

 • Tworzenie warunków nauczania opartego na eksperymencie
 • Wsparcie na rzecz zwiększania wykorzystania technologii TIK
 • Podnoszenie kompetencji nauczycieli – przyrodnicze
 • Podnoszenie kompetencji nauczycieli – TIK
 • Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych

Plakat >>>